មេធាវីនៅក្នុងប្រេងនិងហ្គា! ទាំងអស់មេធាវីគឺជាបណ្តាញ។


មហាអំណាចនៃមេធាវីណុំបែបបទ


ណាមួយបៃតងបន្លិចភាសាគឺត្រូវបានពោរពេញទៅដោយអ្នកប្រើ។ ណាមួយលឿនបន្លិចភាសាគឺភាសាចាត់ទុកជាស្រេចឬលក្ខខណ្ឌដោយមេធាវីសហគមន៍។ ពិគ្រោះជាមួយមេធាវីមុនពេលប្រើឯកសារនេះ។ ឯកសារនេះគឺមិនមែនជាជំនួសសម្រាប់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឬសេវាកម្ម។ យោងទៅល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មសម្រាប់លម្អិតបន្ថែម។ ទម្រង់នេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ហ្មត់ចត់។ វាមិនមែនជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់,ផ្សព្វផ្សាយ,ឃោសនា,ឬ ពន្ធដំបូន្មាន។ ការឆ្លងនៃនេះណុំបែបបទនិងព័ត៌មាននៅទីនេះគឺមិនមានបំណងដើម្បីបង្កើតនិងបង្កាន់នោះមិនមែនជារបង្កើតនៃការ,មេធាវីអតិថិជនទំនាក់ទំនង។ អ្នកមិនគួរពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះឬព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងដោយមិនស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ពីត្រឹមអាជ្ញាប័ណ្ណមេធាវីរួមទាំងគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់នូវដំបូន្មានលើលក្ខខណ្ឌនៃទម្រង់នេះ,សមរម្យព្រមទាមទារនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការសញ្ជឹងគិតដោយនេះណុំបែបបទណាមួយនិងមូលបត្រច្បាប់និងផ្សេងទៀតបញ្ហាច្បាប់សញ្ជឹងដោយទម្រង់នេះឬការប្រតិបត្តិសញ្ជឹងគិតដោយទម្រង់នេះ។ ច្បាប់សម្គាល់៖យើងសូមផ្ដល់យោបល់អ្នកមានឯកសារនេះតាមបំណងដើម្បីបស់អ្នកតែមួយគស្ថានភាព,ព្រោះអ្នកអាចតម្រូវបន្ថែមឃ្លាន(បាន)ដើម្បីការពាររបស់អាជីវកម្មពីសក្តានុពលបញ្ហាច្បាប់។ ច្បាប់សម្គាល់៖យើងសូមស្នើឱ្យអ្នកប្ដូរតាមឯកសារនេះដើម្បីឈុតរបស់អ្នកឬអតិថិជនតែមួយគស្ថានភាព។ អ្នកអាចតម្រូវបន្ថែមឃ្លាន(បាន)ដើម្បីការពារអ្នក ឬរបស់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្មពីសក្តានុពលបញ្ហាច្បាប់។ បង្កើតរបស់អ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះនិងទទួលបានឥតគិតថ្លៃទីផ្សារនិងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍។ នៅពេលដែត៌មានរបស់អ្នកគឺពេញលេញ,អ្នកនឹងត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់ទីផ្សារកន្លែងដែលអនុម័តមេធាវីអាចរកឃើញនិងគ្រប់គ្រងថ្មីឬមានស្រាប់អតិថិជនគាំទ្រដោយការធានា។ ច្បាប់សម្គាល់៖យើងសូមផ្ដល់យោបល់អ្នកមានឯកសារនេះតាមបំណងដើម្បីបស់អ្នកតែមួយគស្ថានភាព,ព្រោះអ្នកអាចតម្រូវបន្ថែមឃ្លាន(បាន)ដើម្បីការពាររបស់អាជីវកម្មពីសក្តានុពលបញ្ហាច្បាប់។ ច្បាប់សម្គាល់៖យើងសូមស្នើឱ្យអ្នកប្ដូរតាមឯកសារនេះដើម្បីឈុតរបស់អ្នកឬអតិថិជនតែមួយគស្ថានភាព។ អ្នកអាចតម្រូវបន្ថែមឃ្លាន(បាន)ដើម្បីការពារអ្នកឬរបស់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្មពីសក្តានុពលបញ្ហាច្បាប់។ បង្កើតរបស់អ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះនិងទទួលបានឥតគិតថ្លៃទីផ្សារនិងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍។ នៅពេលដែត៌មានរបស់អ្នកគឺពេញលេញ,អ្នកនឹងត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់ទីផ្សារកន្លែងដែលអនុម័តមេធាវីអាចរកឃើញនិងគ្រប់គ្រងថ្មីឬមានស្រាប់អតិថិជនគាំទ្រដោយការធានា។