មេធាវីនៅក្នុងប្រេងនិងហ្គា! ទាំងអស់មេធាវីគឺជាបណ្តាញ។


ប្រេស៊ីលព័រទុយហ្គា នៅក្នុងពន្ធក្លែងបន្លំស៊ើបអង្កេត


ប្រេស៊ីលអាជ្ញាធរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីសហការជាមួយហ្គាល់ជាងមួយរណីព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធប្រេស៊ីលរបស់បាល់ទាត់គ្រូបង្វឹក ហ្វី ។ ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតសម្រាប់បន្លំពន្ធបន្ទាប់ពីការចោទជ័យដើម្បីប្រកាសប្រាំលានអឺរ៉ូនៃប្រាក់ចំណូល។ មេធាវីទូទៅរបស់ការិយាល័យនៅប្រទេសប្រេតបានបញ្ជាក់ពីថ្ងៃពុធវាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីសហការជាមួយនឹងរបស់ខ្លួនហ្គាសមភាគី។